Zaprojektuj i wydrukuj

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny w związku ze zmianami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 odnoszącymi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.

Ważne informacje dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych:

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Wobec powyższego Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o. zarejestrowane w KRS pod numerem 0000170404 przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dekor-Art-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000170404, NIP 9670929524. Adres działalności spółki: 85-738 Bydgoszcz, ul. Karola Szajnochy 3.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie pod numerem telefonu: +48523204432 lub mailowo:biuro@dekorartserwis.pl albo: dziendobry@herma-polska.pl

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce będzie od 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Danych Osobowych. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi w momencie nieprzestrzegania przez Administratora ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Maja Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawo do wniesienia skargi w momencie nieprzestrzegania przez Administratora ochrony danych osobowych.

4. Dekor-Art.-Serwis Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

- przekazywanie oferty handlowej

- sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Dekor-Art-Serwis sp. z o.o.

5. Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych osobowych. Administrator może także przetwarzać dane osobowe w celach drugorzędnych:

- przeniesienie danych osobowych do archiwum

- postępowania wyjaśniające związane z dostawą towaru i płatnością za zakupiony towar

- badania statystyczne lub badania historyczne

6. Administrator przetwarza Państwa dane związane z:

- historią zakupów w firmie Dekor-Art-Serwis (w tym na stronie www.herma-polska.pl)

- danymi dotyczącymi Państwa działalności gospodarczej niezbędnymi do wystawienia stosownych dokumentów sprzedażowych i spedycyjnych.

7. Okres przetwarzanie Państwa danych osobowych obowiązuje od momentu rozpoczęcia współpracy handlowej do momentu jej zakończenia lub wniesienia przez Państwa żądania zakończenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

8. Państwa prawa wobec firmy Dekor-Art-Serwis Sp. z o.o.:

- mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do wglądu w posiadane dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych jest niezbędne do wykonania przez Dekor-Art-Serwis określonych czynności związanych ze sprzedażą i przestawieniem oferty.

 

9. Firma Dekor-Art-Serwis w trosce o swoich klientów podjęła następujące techniczno-proceduralne środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo:

- zasobów teleinformatycznych, w tym sieci teleinformatycznych i Internetu poprzez kontrolowanie dostępu, szyfrowane połączenia SSL i VPN.

- sprzętowo-programowe poprzez np. identyfikację i uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, rejestrowanie zdarzeń, oprogramowanie antywirusowe i inne narzędzia zapewniające bezpieczeństwo komputerów i telefonów komórkowych.

- informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, np. baz danych, elektronicznych dokumentów i nośników informacji poprzez odpowiednie procedury postępowania oraz szyfrowanie i uwierzytelnianie wiadomości i sprzętu przenośnego.

- ciągłości działania, np. planowanie awaryjne i planowanie odtwarzanie po awariach i katastrofach.

10. Firma Dekor-Art-Serwis wdrożyła, utrzymuje i doskonali adekwatne zabezpieczenia fizyczne, które zapewniają bezpieczeństwo:

- zasobów informacyjnych i informatycznych poprzez np. ochronę osób i mienia przed kradzieżą i innymi osobowymi zagrożeniami fizycznymi, ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, zintegrowany system alarmów informujących o zagrożeniach typu siła wyższa.

- firma określiła obszar przetwarzanie informacji chronionych. Jest to miejsce, gdzie przechowuje się nośniki informacji zawierające informacje chronione.

- firma określiła obszar szczególnie chroniony dostępny tylko dla osób upoważnionych (np. serwerownia).

11. Informujemy, że ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej formie. Kładziemy szczególny nacisk, aby Klienci firmy Dekor-Art-Serwis SP. z o.o. byli na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zmianach, co pozwala nam poinformować Państwa, że firma Dekor-Art-Serwis przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności handlowej oraz zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.